Zorg = leerlingenbegeleiding

14286_prodia-zorgcontinuum-06012015.jpgHoe werkt de zorg op onze school?

Wij baseren ons zorgbeleid op basis van het zorgcontinuüm vastgesteld door onze scholenkoepel.

Hierin zijn duidelijk 4 fases te onderscheiden:

Fase 0: de preventieve basiszorg

 • Deze wordt volledig geboden door de klasleerkracht.
 • Hierin vindt men het veilige klasklimaat terug, aangepaste oefeningen, duidelijke rapportering ,...
 • De leerlingen worden hierbij gehoord aan de hand van losse gesprekken en kindcontacten.
 • De ouders worden betrokken via de agenda en de oudercontacten.

Fase 1: verhoogde zorg

 • Dit is een samenwerking tussen de klasleerkracht en de zorgcoördinator.
 • We zoeken samen naar materiaal, nemen de kinderen individueel of in kleine groepjes,...
 • De leerlingen bespreken bij de zorgjuf wat ze daar zullen doen en waarom ze apart genomen worden...
 • De ouders worden vooraf op de hoogte gesteld dat er iets niet volledig loopt zoals verwacht en er wordt samen gekeken naar wie waar kan ondersteunen.
 • De hulp die geboden wordt in deze fase, kan van heel korte duur zijn, het bijwerken na ziekte e.d. zitten ook hierin verweven.

Fase 2: uitbreiding van zorg

 • Vanaf deze fase starten we met een MDO, wat wil zeggen dat leerkracht, zorgcoördinator, CLB - medewerker, ouders en externe begeleiders samenkomen om het probleem grondig uit te rafelen, te zoeken naar de noden van het kind en de ondersteuningsbehoeften van leerkracht en ouders.
 • Hierbij worden leerstoornissen meestal ook vastgesteld
 • En kunnen kinderen beroep doen op StiCoRDi - maatregelen.

Fase 3: Individueel aangepast curriculum

 • Er kan met het schoolteam beslist worden om een aangepast programma voor het kind op te stellen. Hiervoor wordt een verslag opgesteld.
 • Met dit verslag kan een kind ingeschreven worden in het Buitengewoon Onderwijs of onder ontbindende voorwaarden in het gewoon onderwijs.
 • Dit heeft wel gevolgen voor het behalen van het getuigschrift.

Wie werkt er aan ‘zorg’ op onze school?

Klasleerkracht

De juf/meester uit de klas werkt ‘zorg’ uit in haar/zijn eigen klas. Het zorgteam kan hen hierbij helpen. De klasleerkracht observeert de kinderen en kan zo het zorgteam op de hoogte houden bij moeilijkheden . Hij zorgt ook voor een leuke klasinrichting en vult de materialen in de klas aan, aan de noden van het kind.

Zorgcoördinator / zorgjuf

Onze zorgjuf op school is juf Ilse . Zij neemt kinderen die het moeilijker hebben met bepaalde onderwerpen even bij haar. Dit kan zowel individueel als in kleine groepjes. Men kan terecht bij juf Ilse als de kinderen leerproblemen hebben of als ze thuis sociale problemen hebben .

Ook worden een groot aantal uren gebruikt voor co-teaching. Zo worden de klasgroepen wel groter, maar zijn er ook 2 leerkrachten die samen kunnen denken rond de problematieken.

Ambulante leerkracht kleuteronderwijs

Met de instaplestijden worden kleuterleidsters ingezet in verschillende klassen, afhankelijk van de grootste noden!

Wie geeft de school extra ondersteuning bij zorg?

CLB

Onze school werkt samen met het ‘Centrum voor leerlingenbegeleiding’. Zij begeleiden de kinderen, maar ook ouders, leerkrachten en directie. De mensen van het CLB kunnen je eveneens informatie geven.

Logopedisten

Kinderen met leerproblemen en – stoornissen kunnen extra hulp gebruiken en maken meestal een goede vooruitgang als ze individueel begeleid worden... Omdat wij als school met alle partijen vooruit willen, proberen wij om een zo goed mogelijk contact met logopedisten te onderhouden... (een lijst met samenwerkende logopedisten ligt ter beschikking bij juf Prisca)

Revalidatiecentrum

Onze school werkt samen met verschillende revalidatiecentra uit de buurt. U kan hier terecht met ernstigere problemen. Zij doen onderzoeken en zoeken de juiste diagnose. Nadien kijken ze of uw kind in aanmerking komt om in hun centrum een behandeling te starten. Kinderen die volgende aandoeningen hebben kunnen in aanmerking komen voor een behandeling:

 • ADHD
 • autismespectrumstoornissen
 • gehoorstoornissen
 • complexe leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen
 • ...

Kinesisten en ergotherapeuten

Deze werken meestal in het revalidatiecentrum of zelfstandig. Zij helpen kinderen die het moeilijk hebben met motorische vaardigheden. Dit kan gaan om moeilijkheden bij de pengreep of het schrijven , concentratie en werkproblemen of om moeilijkheden zoals stappen of problemen bij de voorkeur van rechts en links.

Ouders

Ouders kunnen thuis heel veel belangrijke informatie zien van hun eigen kind. Het is belangrijk die informatie dan aan onze zorgjuf door te geven. Maar ouders kunnen ons ook altijd contacteren als ze zelf vragen hebben.

Contactgegevens

Onze school:

Gemeenteschool De 'Weide' Wereld
Passionistenstraat 25
9770 Kruisem
Tel: 09/381.06.70
Fax: 09/381.06.79

Directeur: Peter Berlamont

Zorgcoördinator:

Juf Ilse
Je kan haar elke dag op de school bereiken van: 
8 u 30 tot 16 u (van maandag tot donderdag)
8 u 30 tot 11.20 u (op woensdag)

Mail: Ils@deweidewereld.be

CLB van onze school:

Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen 
Burgschelde 7
9700 Oudenaarde.
Tel. 055/31.38.62
Fax. 055/31.84.10
E - mail : oudenaarde@vclbzov.be
Contactpersoon: Mevr. Greet Cnockaert 
E - mail: greet.cnockaert@vclbzov.be

LIJST LOGOPEDIE + SAMENWERKINGSVERBANDEN
Bij deze kan u een lijst downloaden met logopedisten die nauw contact hebben met onze school.
U bent natuurlijk steeds vrij om iemand te kiezen.
ZORGBELEIDSPLAN
zorgbeleidsplan
LEERLINGENBEGELEIDING
visie leerlingenbegeleiding deel 1